X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
№2

ԹՈՒՄՈ կենտրոն և Կողբ

Profiling Summary Report (Time: 0.05689s, Memory: 6,623KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00075 0.00075 0.00075 0.00075
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00060 0.00060 0.00060 0.00060
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007