X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
№2

ԹՈՒՄՈ կենտրոն և Կողբ

Profiling Summary Report (Time: 0.05242s, Memory: 6,623KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00054 0.00054 0.00054 0.00054
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009