X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Կապ մեզ հետ

ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ. Կողբ 4110, 1-ին փող., /35/4
+374 (11) 33-77-77
Profiling Summary Report (Time: 0.09820s, Memory: 6,828KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00082 0.00082 0.00082 0.00082
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contact`) 1 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00047 0.00047 0.00047 0.00047
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `contact` `t` WHERE `t`.`id`=1 LIMIT 1) 1 0.00027 0.00027 0.00027 0.00027
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contact`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009