X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Հովանավորել

Նախագծեր

Հովանավորել

ԿՈՂԲ Հիմնադրամ

Հովանավորել
Profiling Summary Report (Time: 0.05590s, Memory: 6,623KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00061 0.00061 0.00061 0.00061
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00033 0.00033 0.00033 0.00033
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00006 0.00006 0.00006 0.00006