X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Հովանավոր Անհատ

Միացե՛ք ԿՈՂԲԻՆ և առցանց ֆինան­սապես օգնե՛ք դիմորդին կյանքի կոչելու իրենց կրթա­մշա­կութային նախա­գծերը, կամ աջակցե՛ք ԿՈՂԲԻՆ՝ օգնելով մեզ իրակա­նացնել մեր առաքե­լությունը:


Անվան փոխարեն ծածկանվամբ հանդես գալու համար նշե՛ք Ձեր ծածկանունը:


(256x256)
Ուղարկեք այս հղումը ընկերներին, կամ կիսվեք սոցիալական ցանցերի միջոցով։

Profiling Summary Report (Time: 0.11418s, Memory: 10,480KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `city` `t` WHERE `t`.`country_id`=:yp0 ORDER BY name. Bound with :yp0=1) 1 0.00144 0.00144 0.00144 0.00144
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `countries` `t` ORDER BY name) 1 0.00083 0.00083 0.00083 0.00083
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00056 0.00056 0.00056 0.00056
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00056 0.00056 0.00056 0.00056
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00006 0.00006 0.00006 0.00006