X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Մեր վերջին միջոցառումը Նորություններ և Հայտարարություններ Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
Profiling Summary Report (Time: 0.16416s, Memory: 7,490KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00209 0.00209 0.00209 0.00209
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events_info`) 1 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00088 0.00088 0.00088 0.00088
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00081 0.00081 0.00081 0.00081
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00071 0.00071 0.00071 0.00071
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `events_info` `t` WHERE type IN (:ycp0, :ycp1) ORDER BY `date` DESC LIMIT 12. Bound with :ycp0='news', :ycp1='announcement') 1 0.00055 0.00055 0.00055 0.00055
system.db.CDbCommand.query(SELECT COUNT(*) FROM `events_info` `t` WHERE type IN (:ycp0, :ycp1). Bound with :ycp0='news', :ycp1='announcement') 1 0.00053 0.00053 0.00053 0.00053
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00052 0.00052 0.00052 0.00052
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events_info`) 1 0.00046 0.00046 0.00046 0.00046
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019