X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Ավարտված նախագծեր

№392
100%

Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն

Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն

№388
100%

Ռազմիկ Պարզյան

Ռազմիկ Պարզյան. «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթող

№386
100%

Արման Դաղբաշյան

Արման Դաղբաշյան. «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթող

№385
100%

Տիգրան Կարախանյան

Տիգրան Կարախանյան. «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթող

№384
100%

Սոնա Սաղեյան

Սոնա Սաղեյան. «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթող

№383
100%

Լորետա Արզումանյան

Լորետա Արզումանյան. «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթող

№382
100%

Ալեքսանդր Կարալյան

Ալեքսանդր Կարալյան. «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթող Ալեքսանդր Կարալյան

№373
29%

Հեղինե Բաղդասարյան

Հեղինե Բաղդասարյան. Շիրակի պետական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

№363
57%

Իզաբելլա Ազարյան

Իզաբելլա Ազարյան. Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

№361
45%

Սևակ Ավագյան

Սևակ Ավագյան. Երևանի պետական համալսարանի ուսման վարձի ֆինանսավորում

№349
41%

Մանուշ Հովհաննիսյան

Մանուշ Հովհաննիսյան. ԵՊԲՀ -ի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

№348
50%

Մարիա Պետրոսյան

Մարիա Պետրոսյան. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

№346
50%

Սրբուհի Մանուկյան

Սրբուհի Մանուկյան՝ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում

№338
75%

Լևոն Պետրոսյան

Լևոն Պետրոսյան. Երևանի պետական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

№337
21%

Լուսյա Մանուկյան

Լուսյա Մանուկյան. Օքսֆորդի համալսարանի ուսումնառության մասնակի ֆինանսավորում

№310
87%

Հասմիկ Մուրադյան

Հասմիկ Մուրադյան. Վանաձորի պետական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

№302
100%

Նարինե Վրացյան

Նարինե Վրացյան. Վ.Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

№296
50%

Անուշ Ղարիբյան

Անուշ Ղարիբյան՝ ԵՊԲՀ ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում

№287
25%

Հռիփսիմե Մուրադյան

Հռիփսիմե Մուրադյան. Երեւանի Մ. Հերացու անվ. Պետական Բժշկական համալսարանի ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում

№284
75%

Աննա Առուշանյան

Աննա Առուշանյան.Երևանի պետական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Profiling Summary Report (Time: 0.10027s, Memory: 7,439KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`id` AS `t0_c0`, `t`.`user_id` AS `t0_c1`, `t`.`status` AS `t0_c2`, `t`.`project_name` AS `t0_c3`, `t`.`project_name_en` AS `t0_c4`, `t`.`project_name_ru` AS `t0_c5`, `t`.`till` AS `t0_c6`, `t`.`purpose` AS `t0_c7`, `t`.`purpose_en` AS `t0_c8`, `t`.`purpose_ru` AS `t0_c9`, `t`.`justification` AS `t0_c10`, `t`.`justification_en` AS `t0_c11`, `t`.`justification_ru` AS `t0_c12`, `t`.`amount` AS `t0_c13`, `t`.`currency_id` AS `t0_c14`, `t`.`created_date` AS `t0_c15`, `t`.`attachment_id` AS `t0_c16`, `t`.`from_fund` AS `t0_c17`, `author`.`id` AS `t1_c0`, `author`.`create_date` AS `t1_c1`, `author`.`user_type` AS `t1_c2`, `author`.`partner_type` AS `t1_c3`, `author`.`email` AS `t1_c4`, `author`.`password` AS `t1_c5`, `author`.`token` AS `t1_c6`, `author`.`anonymous__` AS `t1_c7`, `author`.`name` AS `t1_c8`, `author`.`name_en` AS `t1_c9`, `author`.`name_ru` AS `t1_c10`, `author`.`surname` AS `t1_c11`, `author`.`surname_en` AS `t1_c12`, `author`.`surname_ru` AS `t1_c13`, `author`.`username` AS `t1_c14`, `author`.`gender` AS `t1_c15`, `author`.`image` AS `t1_c16`, `author`.`phone` AS `t1_c17`, `author`.`country_id` AS `t1_c18`, `author`.`city_id` AS `t1_c19`, `author`.`dob` AS `t1_c20`, `author`.`occupation` AS `t1_c21`, `author`.`occupation_en` AS `t1_c22`, `author`.`occupation_ru` AS `t1_c23`, `author`.`biography` AS `t1_c24`, `author`.`biography_en` AS `t1_c25`, `author`.`biography_ru` AS `t1_c26`, `author`.`offer` AS `t1_c27`, `author`.`offer_en` AS `t1_c28`, `author`.`offer_ru` AS `t1_c29`, `author`.`job_title` AS `t1_c30`, `author`.`job_title_en` AS `t1_c31`, `author`.`job_title_ru` AS `t1_c32`, `author`.`show_on_home` AS `t1_c33`, `author`.`web_site` AS `t1_c34`, `author`.`language` AS `t1_c35`, `author`.`autocreated` AS `t1_c36`, `author`.`notes` AS `t1_c37`, `author`.`city_name` AS `t1_c38`, `currency`.`id` AS `t2_c0`, `currency`.`name` AS `t2_c1`, `currency`.`iso` AS `t2_c2`, `currency`.`rate` AS `t2_c3` FROM `apply_join` `t` LEFT OUTER JOIN `users` `author` ON (`t`.`user_id`=`author`.`id`) LEFT OUTER JOIN `currency_types` `currency` ON (`t`.`currency_id`=`currency`.`id`) WHERE (status = 'completed') ORDER BY t.id DESC LIMIT 20) 1 0.00516 0.00516 0.00516 0.00516
system.db.CDbCommand.query(SELECT COUNT(DISTINCT `t`.`id`) FROM `apply_join` `t` LEFT OUTER JOIN `users` `author` ON (`t`.`user_id`=`author`.`id`) LEFT OUTER JOIN `currency_types` `currency` ON (`t`.`currency_id`=`currency`.`id`) WHERE (status = 'completed')) 1 0.00127 0.00127 0.00127 0.00127
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00073 0.00073 0.00073 0.00073
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00062 0.00062 0.00062 0.00062
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00044 0.00044 0.00044 0.00044
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=296) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00036 0.00036 0.00036 0.00036
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=392) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=302) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=386) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=284) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00033 0.00033 0.00033 0.00033
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=310) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=338) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=373) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=363) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=337) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=383) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00029 0.00029 0.00029 0.00029
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=385) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=384) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=287) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=382) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00027 0.00027 0.00027 0.00027
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=349) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00027 0.00027 0.00027 0.00027
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=346) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00026 0.00026 0.00026 0.00026
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=348) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00026 0.00026 0.00026 0.00026
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=361) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=388) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010