X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Ֆինանսավորված նախագծեր

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել:

Profiling Summary Report (Time: 0.06309s, Memory: 6,996KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00062 0.00062 0.00062 0.00062
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SELECT COUNT(DISTINCT `t`.`id`) FROM `apply_join` `t` LEFT OUTER JOIN `users` `author` ON (`t`.`user_id`=`author`.`id`) LEFT OUTER JOIN `currency_types` `currency` ON (`t`.`currency_id`=`currency`.`id`) WHERE (t.status = "successful")) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009