X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Ֆինանսավորված նախագծեր

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել:

Profiling Summary Report (Time: 0.05960s, Memory: 6,996KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00054 0.00054 0.00054 0.00054
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00037 0.00037 0.00037 0.00037
system.db.CDbCommand.query(SELECT COUNT(DISTINCT `t`.`id`) FROM `apply_join` `t` LEFT OUTER JOIN `users` `author` ON (`t`.`user_id`=`author`.`id`) LEFT OUTER JOIN `currency_types` `currency` ON (`t`.`currency_id`=`currency`.`id`) WHERE (t.status = "successful")) 1 0.00029 0.00029 0.00029 0.00029
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008