X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Մուտք

Profiling Summary Report (Time: 0.05940s, Memory: 6,755KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00064 0.00064 0.00064 0.00064
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00061 0.00061 0.00061 0.00061
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00041 0.00041 0.00041 0.00041
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009