X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
Profiling Summary Report (Time: 0.06140s, Memory: 6,622KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00072 0.00072 0.00072 0.00072
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00060 0.00060 0.00060 0.00060
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00033 0.00033 0.00033 0.00033
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007