X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
Profiling Summary Report (Time: 0.06716s, Memory: 7,171KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT COUNT(*) FROM `users` `t` WHERE id IN (SELECT user_id FROM `apply_join` WHERE `status` IN ('approved', 'completed') and `user_id` NOT IN('21'))) 1 0.00087 0.00087 0.00087 0.00087
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE id IN (SELECT user_id FROM `apply_join` WHERE `status` IN ('approved', 'completed') and `user_id` NOT IN('21')) LIMIT 10) 1 0.00074 0.00074 0.00074 0.00074
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00050 0.00050 0.00050 0.00050
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00033 0.00033 0.00033 0.00033
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007